Věda a výzkum

V současné době řešené granty

 • Vlastnosti, trvanlivost a chování lehkých maltových směsí s minerálními plnivy. 2021-2023, Grant GA ČR 21-11516S. Řešitel prof. Pavlík (ČVUT), Mgr. Vyšvařil – spoluřešitel.
 • Termoelektrické vlastnosti a schopnost energy harvestingu alkalicky aktivovaných aluminosilikátů s optimalizovanými elektrickými vlastnostmi. 2022-2024, Grant GA ČR 22-00960S. Řešitel Ing. Bayer.
 • Modifikace reologických vlastností alkalicky aktivovaných materiálů novými typy organických přísad. 2023-2025, Grant GA ČR 23-04951S. Řešitel doc. Rovnaník.

Granty a výzkumné projekty od roku 1997

 • Obnova ochranné funkce cementového tmelu železobetonových konstrukcích, 1997-1999. Grant GA ČR 103/97/0180. Řešitelka doc. Rovnaníková.
 • Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren, 1997-1999. GA/CR 103/97/K003. Řešitel prof. Bittnar (ČVUT Praha). Prof. Teplý – spoluřešitel
 • Fyzikální metody sledování a interpretace hydratačních procesů v betonu, 1999-2001. Grant GA ČR 103/99/0024. Řešitel prof. Černý (ČVUT Praha), doc. Rovnaníková – spolupřešitelka.
 • Vodní hospodářství skládek domovního odpadu a čištění průsakových vod, 2000-2002. GA 103/00/0095. Řešitel Prof. Malý, spolupracovnice – Ing. Malá.
 • Ocenění rizika ztráty únosnosti a provozuschopnosti stavebních konstrukcí, 2000-2002. GA/CR 103/00/0603. Řešitel prof. Teplý.
 • Analýza vlastností vláknových kompozitů při namáhání vysokými teplotami, vlhkostí a mechanicky, 2000-2002. Grant GA ČR 103/00/0021. Řešitel prof. Toman (ČVUT Praha), doc. Rovnaníková – spoluřešitelka.
 • Transport solí pórovou strukturou betonu a podmínky vzniku eflorescentů na jeho povrchu, 2000-2002. Grant GA ČR 103/00/0607. Řešitel Ing. Bauer (REAT, s.r.o., Praha), doc. Rovnaníková – spoluřešitelka.
 • Centrum aplikací nekovových vláken do stavebních hmot a jiných výrobků. MPO-CENTRA reg. Č. FB-C3/26 Řešitel prof. Melcher, doc. Rovnaníková – spoluřešitelka.
 • Studies of high performance concrete properties with admixtures based on silicate secondary materials, 2002-2003. Řešitelky doc. Rovnaníková, prof. Grzeczszyk z Technical University of Opole.
 • Znečištění ovzduší se zaměřením na skleníkové plyny a kvalitu srážkových vod a jeho dopad na zastavěné prostředí, 2003-2004. GA ČR 23Z030 Členky řešitelského kolektivu – Ing. Malá, Ing. Vybíralová.
 • Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. VVZ CEZ:J22/98:26110006. Členové řešitelského kolektivu – prof. Malý, Ing. Malá.
 • Vývoj směsí pro obnovu omítek historických staveb a studium jejich vlastností, 2002-2004. GA ČR 103/02/1081. Řešitelka doc. Rovnaníková.
 • Korozní odolnost alternativních kovových materiálů pro výztuže v betonu, 2002-2004. GA ČR 103/02/0282, řešitel prof. Novák (VŠCHT Praha), doc. Rovnaníková – spoluřešitelka.
 • Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. VVZ MSM 261100008. Řešitelka dílčího úkolu DT 3 – doc. Rovnaníková.
 • Spolehlivost a analýza rizik vodohospodářských systémů a staveb. MSM 26110006 (Ing. Malá, RNDr. Pištěková, Ing. Vybíralová – členky řešitelského kolektivu).
 • Nelineární lomová mechanika betonu s využitím stochastických konečných prvků, 2002-2004. GA/ČR 103/02/1030. řešitel prof. D. Novák (člen řešitelského kolektivu prof. Teplý).
 • Teorie, spolehlivost a mechanismus porušování staticky a dynamicky namáhaných stavebních konstrukcí. MSM 26110007 (prof. Teplý – řešitel a vedoucí DVT-CHE).
 • Studium vlastností modifikované sádry a analýza jejího použití v obvodových pláštích budov, 2003-2005. GA ČR 103/03/0006. Řešitel prof. Černý (ČVUT Praha), prof. Rovnaníková – spoluřešitelka.
 • 5RP – Thematic Network Performance-Based Building (prof. Teplý – člen řešitelského kolektivu, zodpovědný za doménu 1 – stavební materiály a prvky, 2002 – 2005).
 • Komplexní spolehlivostní model předpovědi životnosti betonu, 2003-2005. GA ČR 103/03/1350. Řešitel – prof. Bittnar (ČVUT Praha). Prof. Teplý, prof. Rovnaníková – členové řešitelského kolektivu.
 • Durability of self compacting concrete, 2004-2005. Řešitelka prof. Rovnaníková, spolupráce s prof. Grzeczszyk z Technical University of Opole.
 • Analýza vlastností alkalicky aktivovaných alumosilikátových materiálů namáhaných vysokými teplotami, 2004-2006, GA ČR 103/04/0139. Řešitel prof. Toman (ČVUT Praha), prof. Rovnaníková – spoluřešitelka.
 • Netradiční biochemicky modifikovaná silikátová izolace betonových konstrukcí proti vodě a agresivním látkám a studium jejích vlastností, 2005-2007. GA ČR 103/05/2376. Řešitelka prof. Rovnaníková.
 • Durability of self compacting concrete containing granulated slag, 2006-2007. Řešitelka prof. Rovnaníková, spolupráce s prof. Grzeczszyk z Technical University of Opole.
 • Verifikované postupy stanovení technického života dynamicky zatěžovaných zařízení, 2005-2007, Program TANDEM, MPO – FT-TA2/008. Nositel projektu: Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o., spolupráce FAST VUT – D. Novák, Z. Kala a B. Teplý.
 • Efektivnost nových povrchových vrstev při rekonstrukcích architektonického dědictví ve vztahu k trvanlivosti, 2006-2008. GA ČR 103/06/0031. Řešitel prof. Černý (ČVUT Praha), prof. Rovnaníková – spoluřešitelka.
 • Technologie výroby kalciumaliminátů pro metalurgii a žáromateriály, 2005-2008. Projekt MPO č. FI-IM2/089. Řešitel Ing. Roubíček (ČLUZ Nové Strašecí), prof. Rovnaníková – spoluřešitelka.
 • Vývoj a studium vlastností výbuchovzdorných materiálů, 2008-2010, GA ČR 103/08/P270. Řešitel RNDr. Rovnaník.
 • Modifikované hemihydráty síranu vápenatého s výjimečnými užitnými vlastnostmi, 2006-2009, MPO FT-TA3/005. Řešitel F. Peringer, B.A., M.Sc. (GYPSTREND, s r.o. Kobeřice), Prof. Rovnaníková – spoluřešitelka.
 • Mechanické a trvanlivostní vlastnosti vysokohodnotných materiálů obsahujících alternativní silikátová pojiva, 2007-2009, GA ČR 103/07/0034. Řešitel Prof. Černý (ČVUT Praha), Prof. Rovnaníková – spoluřešitelka.
 • Pokročilé materiály a technologie pro rekonstrukce historických budov, 2007-2010, MPO FT-TA4/0019. Řešitel Ing. Koutník (VÚAnCh Ústí n. Labem), Prof. Rovnaníková – spoluřešitelka.
 • Komplexní přístup k revitalizaci malých vodních toků v příměstské krajině, 2008-2010, GA ČR 103/07/0580. Řešitel Doc. Králová (VHK), spolupráce J. Malá
 • Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí, 2005-2011, Výzkumný záměr VVZ MSM 0021630511. Řešitel Prof. Drochytka (THD), spolupráce na DT12 „Alkalicky aktivované materiály“, Prof. Rovnaníková – vedoucí týmu.
 • Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2005-2011, Výzkumné centrum 1M6840770001. Řešitel Prof. Šejnoha (ČVUT Praha), spolupráce na DT 1.1.3 „Propracování metod navrhování konstrukcí na trvanlivost a spolehlivost“, Prof. Teplý – vedoucí týmu.
 • Základní únavové charakteristiky a lom pokročilých stavebních materiálů, 2008-2011, GA 103/08/0963. Řešitel Doc. Z. Keršner (STM), spolupráce P. Rovnaníková a B. Teplý.
 • Stochastické modelování interakce konstrukce s podložím, 2008-2011, GA ČR 103/08/0752. Řešitel Prof. Novák (STM), spolupráce B. Teplý.
 • Nová koncepce omítek pro obnovu fasád historických budov, 2009-2011, GA ČR 103/09/0780. Řešitel Prof. Rovnaníková.
 • Progresivní spolehlivé a trvanlivé stavební konstrukce. Výzkumný záměr MSM 0021630519, 2007-2012. Řešitel Prof. P. Štěpánek (BZK), spolupráce P. Rovnaník a B. Teplý
 • Jemně mletý cihelný střep jako aktivní součást stavebních pojiv. Specifický výzkum FAST-S-11-23/1217. Řešitelka E. Navrátilová
 • Vliv přírodního zeolitu jako doplňkového pojiva na fyzikální a chemické charakteristiky betonu. Grant GA ČR 104P/12/0308. Řešitelka prof. Rovnaníková
 • Studium a modelování síranové koroze betonu. Grant GA ČR 13-22899P. Řešitelka M. Chromá
 • Vliv uhlíkových nanotrubicek na zlepšení lomového chování materiálu na bázi alkalicky aktivovaných aluminosilikátových pojiv (NANOFRAM). 2013-2015, Grant GA ČR 13-09518S. Řešitel doc. Rovnaník
 • Studium soustavy portlandský cement – amorfní oxid křemičitý. Specifický výzkum FAST-J-15-2818. Řešitelka J. Zahálková
 • Řešení povrchových vrstev cihlových budov s využitím cihelného obrusu. Projekt MPO FR-TI4/014. Řešitelka prof. Rovnaníková
 • Udržitelná technologie pro odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů. Projekt MZE QJI 520280. Řešitel na FAST – Ing. Kriška (ÚVHK), další řešitel – doc. Malá
 • Nízkoenergetická pojiva na bázi alkalicky aktivovaného cihelného prachu. 2016-2018, Grant GA ČR 16-02862S. Řešitelka prof. Rovnaníková
 • Alkalicky aktivované aluminosilikátové komposity se zvýšenou elektrickou vodivostí. 2016-2018, Grant GA ČR 16-00567S. Řešitel doc. Rovnaník
 • Výzkum procesů při vytváření pevné struktury v soustavě oxid křemičitý-portlandský cement ve vztahu k vlastnostem pojiva. 2014-2016, Grant GA ČR 14-04522S. Řešitelka prof. Rovnaníková
 • Geopolymery pro sofistikované aplikace ve stavebnictví. 2019-2021, Grant GA ČR 19-11516S. Řešitel Ing. Bayer.

Technické listy a dokumentace k výsledkům aplikovaného výzkumu