Nabídka služeb

Stanovení distribuce pórů rtuťovou metodou na přístroji Micromeritics Poresizer 9310

 • umožňující stanovení pórovitosti dle specifikace zákazníka
 • umožňující stanovení pórů v intervalu 300 – 0,006 µm i na práškových vzorcích
 • výstup měření obsahuje mimo informací o pórovitosti také materiálové hodnoty

Studium mikrostruktury elektronovým mikroskopem Jeol JSM 840

 • umožňující sledování mikroskopie zkoumaného vzorku při velkých zvětšeních a identifikace charakteristických struktur
 • umožňující sledování chování vodivých materiálů při jejich namáhání tahem
 • výstup měření jsou jednotlivé snímky v digitální formě a snímky s popisem

Hodnocení jakosti povrchových, podzemních a průsakových vod chemickými a ekotoxikologickými metodami

 • komplexní posouzení chemického složení a ekotoxicity vod
 • studium eutrofizace

Vyluhovatelnost pevných odpadů a druhotných surovin používaných ve stavebnictví

 • příprava výluhů podle předepsaných metodik
 • chemické a ekotoxikologické hodnocení výluhů
 • výstup: posouzení vlivu analyzovaných materiálů na životní prostředí v případě jejich dalšího využití nebo uložení na skládku

Eutrofizace se zřetelem k zemědělským zdrojům

 • stanovení trofického potenciálu
 • další komentář viz výše

Hodnocení korozivnosti a agresivity vody

 • Analýza vod1) pro stavební účely a vyhodnocení jejich kvality podle ČSN 73 1215 Klasifikace agresivních prostředí
 • Analýza vod2) pro stavební účely a vyhodnocení jejich kvality podle ČSN 73 2028
 • Analýza vod3) pro vodohospodářské účely a vyhodnocení jejich kvality podle ČSN 83 0612 Požadavky na jakost vody dopravované potrubím

1) Rozbor vody pro stavební účely – agresivní prostředí Ca+Mg, Mg, pH, formy CO2 , KNK4,5, ZNK8,3, NH4+ , SO42-, celková mineralizace
2) Rozbor vody pro stavební účely – záměsová voda Nerozpuštěné látky, ztráta žíháním, rozpuštěné látky (celková mineralizace),pH, vodivost, NH4+ , SO42-, Cl , Mg2+, CHSKMn
3) Rozbor vody pro vodohospodářské účely – doprava vody potrubím pH, vodivost, formy CO2 , KNK4,5, ZNK8,3, Ca+Mg, Ca, CHSKMn , celková mineralizace

Hodnocení degradace železobetonových konstrukcí

 • prognóza životnosti s využitím matematických modelů
 • pravděpodobnostní přístupy, spolehlivost konstrukcí, odhad rizika
 • RC-LifeTime